Logo Jastrzębia

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 8592
W sumie: 146486

News

News zdjęcie id 818

NADANIE NUMERU PESEL DLA OBYWATELA UKRAINY / НАДАННЯ НОМЕРУ PESEL ДЛЯ ГРОМАДЯН YКРАЇНИ

15.03.2022

Numer PESEL możesz uzyskać, jeśli:

 • jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy lub
 • jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy i masz Kartę Polaka, lub
 • jesteś członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
 • jesteś małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie masz obywatelstwa ukraińskiego
 • oraz przybyłeś(-aś) w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w twoim kraju.
 • zgłosisz się i złożysz wniosek do dowolnego urzędu gminy (wnioski są w wersji edytowalnej i przygotowane w dwóch wersjach językowych).

Коли можна отримати

Ви можете отримати номер PESEL, якщо:

 • Ви є громадянином України, або
 • Ви є громадянином України і маєте Картку поляка, або
 • Ви є найближчим членом родини громадянина України, який має Картку поляка, або
 • Ви є дружиною/чоловіком громадянина/громадянки України, але не маєте громадянства України

і Ви прибули в період з 24 лютого 2022 року на територію Польщі безпосередньо з території України у зв'язку з бойовими діями у Вашій країні.

Хто може отримати

Усі, хто відповідає умовам, наведеним у розділі Коли можна отримати і:

 • прибув до Польщі в період з 24 лютого 2022 року безпосередньо з України у зв'язку з бойовими діями,
 • з’явився (подав заяву) в адміністрацію будь-якої ґміни.

UKR Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

RUS Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej.

 • W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczona zdolność do czynności prawnej ubiegającej się o nadanie numeru PESEL składa jedno z rodziców, opiekun, kurator lub opiekun tymczasowy.

 • Do wniosku dołącza się 1 kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie brwi, oczy - zwłaszcza źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy z zamkniętymi ustami bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby.

 • Organ gminy potwierdza tożsamość na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia, również dokumentu potwierdzającego urodzenie, i wprowadza dane do rejestru PESEL. Potwierdzenie tożsamości może nastąpić na podstawie dokumentu unieważnionego, jeżeli umożliwia on ustalenie tożsamości osoby.

 • Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula  o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”, zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 • Podczas składania wniosku pobiera się od osoby, której dotyczy wniosek, odciski palców. Odcisków palców nie pobiera się od osoby:

  - która nie ukończyła 12. roku życia;

  - od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców;

  - od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

  Odciski palców pobiera się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 54 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

WAŻNE

Przepisów ustawy nie stosuje się do obywateli Ukrainy:

1) posiadających:

 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • zezwolenie na pobyt czasowy,
 • status uchodźcy,
 • ochronę uzupełniającą,
 • zgodę na pobyt tolerowany;

2) którzy:

 • złożyli w Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone,
 • zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 28 ust. 1 lub art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1108 i 1918 oraz z 2022 r. poz. 583) lub
 • których takie deklaracje zamiaru dotyczą.

 

Uzyskaj numer PESEL oraz profil zaufany - usługa dla obywateli Ukrainy na stronie gov.pl

 

Отримай номер PESEL та довірений профіль - послуга для громадян України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни - link to: gov.pl

 

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 583.

Wójt gminy zaprasza

Wojciech Ćwierz
wojt@jastrzebia.pl


Godziny przyjęć interesantów:
pon. 09:00 - 16:00

Jastrzębia 110
26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05, urzad@jastrzebia.pl


Godziny urzędowania:

pon. 8:00 - 16:00
wt-pt. 7:00 - 15:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.