Logo Jastrzębia

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9180
W sumie: 147074

News

News zdjęcie id 743

NOWE DOWODY OSOBISTE CZ.II

29.10.2021

Fotografia

1. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego załącza się kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.

2. Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.

3. Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice.

4. Osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy.

5. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, a osoba ta przedłoży zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w RP zgodnie z właściwymi dla nich przepisami.

6. Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego

wypadku.

7. Osoba na fotografii jest przedstawiona bez okularów z ciemnymi szkłami.

8. Osoba z wadą narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, o ile osoba ta przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

9.Osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów fotografii określonych w ust. 3, może załączyć fotografię niespełniającą tych wymogów.

10. Fotografia osoby do 5. roku życia może nie spełniać wymogów w zakresie wizerunku określonych w ust. 3.

Składanie wniosku o dowód osobisty będzie odbywać się:

 • w urzędzie gminy – wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba osobiście posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Zgodnie z art. 27 ustawy o dowodach osobistych złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku. Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia;

 • w miejscu pobytu osoby - poprzez mobilną stację urzędnika w wyjątkowych przypadkach określonych w art. 26 ustawy o dowodach osobistych – Referat Dowodów Osobistych Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul.Moniuszki 9;

 • przez Internet - możliwe tylko dla dzieci do 12 roku życia, od których odciski palców nie będą pobierane

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:

 • osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę;
 • dla osób do 12. roku życia wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć na piśmie utrwalonym lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek dla osoby bez pełnej zdolności do czynności prawnych

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek o wydanie dowodu osobistego składa rodzic, opiekun lub kurator.

Odbiór dowodu osobistego

 • Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek o wydanie dowodu osobistego;
 • Dowód osobisty osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun;
 • Dowód osobisty osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

Dowód osobisty może również odebrać rodzic, który nie składał wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, z wyjątkiem osoby, która:

 • nie ukończyła 5. roku życia;
 • ukończyła 5. rok życia i nie ukończyła 12. roku życia, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.

Kto odbiera dowód osobisty?

 • Osoba mająca pełną zdolność do czynności do czynności prawnych – posiadacz;
 • Osoba nie posiadająca zdolności do czynności prawnych – rodzic lub opiekun;
 • Osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych – posiadacz, rodzic lub kurator

Obecność posiadacza

Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, z wyjątkiem osoby, która:

1) nie ukończyła 5. roku życia

2) ukończyła 5. rok życia i nie ukończyła 12. roku życia, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.

Odbiór dowodu osobistego przez pełnomocnika

Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności, w przypadku gdy:

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w trybie art. 26 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych;
 • osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego powiadomi organ gminy o niemożności osobistego odebrania dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku.

Ważne

Zgodnie z opinią MSWIA odbiór dowodu osobistego przez pełnomocnika może nastąpić jedynie w wyjątkowych sytuacjach, a Pełnomocnik, powinien taki fakt co najmniej uprawdopodobnić i powinien wystąpić po dacie złożenia wniosku, a zatem wnioskodawca nie mógł żądać przyjęcia wniosku w domu.

Inna niedająca pokonać się przeszkoda” - opinia MSWIA

 • Za „inną niedającą się pokonać przeszkodę” nie można uznać pobytu wnioskodawcy poza granicami Polski, np. w celach zarobkowych;
 • Udokumentowanie okoliczności potwierdzających zaistnienie choroby, niepełnosprawności, złego stanu zdrowia wynikającego z podeszłego wieku lub braku sił, obiektywne trudności w możliwości zgłoszenia się po dowód (przeszkody żywiołowe, powódź, przebywanie w zakładzie karnym), kwarantanna lub innej niedającej się pokonać przeszkody, uzasadniających odbiór przez pełnomocnika dowodu osobistego.

Okoliczności te, jak również data ich powstania, powinny zostać przynajmniej uprawdopodobnione, np. poprzez okazanie do wglądu dokumentu medycznego wskazującego na chorobę lub niepełnosprawność, np. zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o niepełnosprawności.

Posługiwanie się cudzym dokumentem tożsamości

MSWiA zwraca uwagę na treść art. 275 Kodeksu Karnego

§ 1. Kto posługuje się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby albo jej prawa majątkowe lub dokument taki kradnie lub go przywłaszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bezprawnie przewozi, przenosi lub przesyła za granicę dokument stwierdzający tożsamość innej osoby albo jej prawa majątkowe.

Odbiór dowodu –anulowanie starego dowodu

Przy odbiorze dowodu osobistego przedkłada się dowód osobisty posiadany przez osobę, której wydano nowy dowód osobisty.

Organ gminy dokonuje fizycznego anulowania przedłożonego dowodu osobistego, o którym mowa w ust. 1, polegającego na uszkodzeniu dokumentu wraz z jego warstwą elektroniczną i zwraca anulowany dowód osobisty dotychczasowemu posiadaczowi tego dokumentu, jeżeli osoba ta wyraża wolę zachowania anulowanego dokumentu.

 

Wójt gminy zaprasza

Wojciech Ćwierz
wojt@jastrzebia.pl


Godziny przyjęć interesantów:
pon. 09:00 - 16:00

Jastrzębia 110
26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05, urzad@jastrzebia.pl


Godziny urzędowania:

pon. 8:00 - 16:00
wt-pt. 7:00 - 15:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.