Logo Jastrzębia

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 14161
W sumie: 129017

News

News zdjęcie id 457

Zasady dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół

10.08.2020

W dniu 10 sierpnia 2020 roku została podjęta uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXVIII/159/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jastrzębia na rok szkolny 2020/2021, będącej podstawą do określenia kwoty zwrotu kosztów dojazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

Powyższe wynika z wprowadzonych zmian do ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910) dotyczących sposobu rozliczania zwrotu kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych, które wskazują gminę jako organ, określający na każdy rok szkolny średnią cenę jednostki paliwa w gminie.

Z BEZPŁATNEGO DOWOZU MOGĄ KORZYSTAĆ:

1) dzieci pięcioletnie i sześcioletnie realizujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy);

2) dzieci w wieku powyżej siedmiu lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy);

3) dzieci realizujące obowiązek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

4) dzieci realizujące obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

5) dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, uczęszczające do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego - nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b)  25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (art. 39 ust. 4 pkt 2 w związku z art. 36 ust. 17 ustawy).

FORMY DOWOZU

Rodzic wnioskujący o bezpłatny dowóz dziecka wybiera jedną z form dowozu na rok szkolny:

1) dowóz zbiorowy zorganizowany przez Gminę Jastrzębia,

2) dowóz indywidualny, tj. zwrot kosztów przewozu dziecka na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem a Gminą Jastrzębia,

3) dowóz dziecka komunikacją publiczną na podstawie faktycznie poniesionych kosztów zakupu biletów.

WYLICZENIE ZWROTU KOSZTÓW DOWOZU

Rodzic, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zwrotu kosztów dowozu, za jeden dzień przewozu dziecka otrzyma kwotę wynikającą ze wzoru wskazanego w art. 39a ustawy.

Kosz = (a-b) x c x d/100

gdzie:

a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c - średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,

d - średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

Średnia cena jednostki paliwa (litera c we wzorze) w roku szkolnym 2020/2021 określona została w Uchwale Nr XXVIII/159/2020 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jastrzębia na rok szkolny 2020/2021 w celu realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych i wynosi:

1) olej napędowy – 4,29 zł

2) benzyna – 4,39 zł

3) LPG – 1,98 zł

Wzór wniosku o zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły dostępny jest w pok. nr 8 lub 9 Urzędu Gminy Jastrzębia oraz na stronie internetowej - wzór wniosku (załącznik nr 2).

Rodzice zainteresowani zorganizowaniem dowozu dziecka do szkoły w roku szkolnym 2020/2021 przez Gminę Jastrzębia proszeni są o złożenie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 w terminie do 28 sierpnia 2020 r. W przypadku pojawienia się konieczności dowozu dziecka w trakcie roku szkolnego, wniosek można złożyć w dowolnym terminie.

 Do wniosku należy załączyć:

1) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (kopia),

2) aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (kopia);

3) potwierdzenie przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka, wydane przez dyrektora placówki;

4) skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego (dotyczy tylko szkół i ośrodków specjalnych) (kopia).

Wniosek można  złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Jastrzębi, w sekretariacie pok. Nr 8.

Szanowni Państwo, przypominamy o możliwości składania wniosków drogą elektroniczną. Wypełnione wnioski można podpisać za pomocą profilu zaufanego i przesłać na adres urzad@jastrzebia.pl  lub przesłać za pośrednictwem platformy ePuap:  2vamy9i90j

Informujemy również, że jedynymi uprawnionymi do złożenia wniosku o dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły lub przedszkola są rodzice i prawni opiekunowie dziecka. Przyznanie dowozu możliwe jest jedynie na podstawie wypełnionego wniosku rodzica lub opiekuna prawnego z dołączoną kserokopią aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Załącznik nr 1 - wniosek (dowóz organizowany przez gminę)

Załącznik nr 2 - wniosek (zwrot kosztów)

Wójt gminy zaprasza

Wojciech Ćwierz
wojt@jastrzebia.pl


Godziny przyjęć interesantów:
pon. 09:00 - 16:00

Jastrzębia 110
26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05, urzad@jastrzebia.pl


Godziny urzędowania:

pon. 8:00 - 16:00
wt-pt. 7:00 - 15:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.