Logo Jastrzębia

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 8608
W sumie: 146502

News

News zdjęcie id 341

Ogłoszenie Lokalnej Grupy Działania "Dziedzictwo i Rozwój"

27.02.2020

Lokalna  Grupa  Działania  Stowarzyszenie  „Dziedzictwo  i  Rozwój”  informuje  o  możliwości  składania wniosków  o  przyznanie  pomocy  w  ramach  poddziałania  19.2  „Wsparcie  na  wdrażanie  operacji  w ramach  strategii  rozwoju  lokalnego  kierowanego  przez  społeczność”  objętego  Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.   
 
I.  Termin  składania  wniosków:  od  dnia  09  marca  2020  r.  do  dnia  27  marca 2020 r. do godziny 14 00 .  
 
II.  Miejsce  składania  wniosków:  bezpośrednio  tj.  osobiście  lub  przez  pełnomocnika  lub  osobę upoważnioną,  w  dwóch  egzemplarzach  w  formie  papierowej  oraz  dwóch  w  wersji  elektronicznej,  do siedziby  Stowarzyszenia  „Dziedzictwo  i  Rozwój”  w  Zwoleniu  przy  ul.  Wojska  Polskiego  78,  26-700 Zwoleń. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.
Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia.
Dokumenty powinny być wpięte w segregator/skoroszyt.
 
III. Zakres tematyczny:
 
•  Rozwijanie  działalności  gospodarczej  (§2  ust.  1  pkt  2  lit.  c  Rozporządzenia  Ministra Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  24  września  2015  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków  i  trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2017 poz. 772 z późn.zm.).
 
IV. Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych do wysokości określonej w LSR, lecz nie wyższej niż:  
- 60 % kosztów kwalifikowalnych dla podmiotów wykonujących działalność gospodarczą.
 
 
V. Warunki udzielenia wsparcia:  
 
V.I Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w  Rozporządzeniu  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  24  września  2015  r.  w  sprawie szczegółowych  warunków  i  trybu  przyznawania  pomocy  finansowej  w  ramach  poddziałania „Wsparcie  na  Wdrażanie  operacji  w  ramach  strategii  rozwoju  lokalnego  kierowanego  przez społeczność”  objętego  Programem  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2014-2020;  Dz.U.2017 poz. 772 z późn.zm., a ponadto:  
-spełnić warunki oceny wstępnej,  
-zostać uznany za zgodny z LSR, w tym  
-zgodny  z  warunkami  przyznania  pomocy  określonymi  w  Programie  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich na lata 2014-2020, a ponadto  
-średnia  arytmetyczna  z  ważnych  Kart  Oceny  Zgodności  Operacji  z  Lokalnymi  Kryteriami  musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 29 pkt.

V.2  W  przypadku  dużej  ilości  wniosków  spełniających  warunki  wsparcia,  o  możliwości  uzyskania dofinansowania  decyduje  miejsce  na  liście  rankingowej  projektów.

VI. Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
VII. Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia:
 
VII.1 Warunków udzielenia wsparcia:  
1)  Wydruk z CEIDG lub KRS;
2)  Dokumenty  potwierdzające,  że  inwestycje  trwale  związane  z  nieruchomością  w  ramach operacji  będą  realizowane  na  nieruchomości  będącej  własnością  lub  współwłasnością Wnioskodawcy  lub  Wnioskodawca  posiada  prawo  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele określone    we  wniosku  o  przyznanie  pomocy,  co  najmniej  przez  okres  realizacji  operacji  oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji;
3)  Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada  
-doświadczenie  w  realizacji  projektów  o  charakterze  podobnym  do  operacji,  którą  zamierza realizować, lub
- zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
- jeżeli jest osoba fizyczną, kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, lub
- wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.
4)    W  przypadku  spółek  cywilnych-  dokumenty  potwierdzające,  że  każdy  wspólnik  spółki cywilnej  spełnia  warunki  udzielenia  wsparcia  określone  w  Rozporządzeniu  Ministra  Rolnictwa  i Rozwoju  Wsi  z  dnia  24  września  2015  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków  i  trybu przyznawania  pomocy  finansowej  w  ramach  poddziałania  „Wsparcie  na  Wdrażanie  operacji  w ramach  strategii  rozwoju  lokalnego  kierowanego  przez  społeczność”  objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2017 poz. 772 z późn.zm.  
5)  Ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane odrębnymi  przepisami  lub  dokument  poświadczający,  że  wydanie  w/w  decyzji  nie  jest niezbędne.
 
VII.2 Kryteriów wyboru określonych w LSR:
 
1)  Fiszka projektowa wypełniona zgodnie z instrukcją;
2)  Dokumenty  potwierdzające  spełnienie  kryterium  nr  1-  Dokumenty  potwierdzające doświadczenie w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego np. kopia umowy o przyznanie pomocy, kopia przelewu środków finansowych;
3)  Dokumenty  potwierdzające  spełnienie  kryterium  nr  4-  Pozwolenie  na  budowę  lub zgłoszenie robót budowlanych, o ile dotyczy.
4)  Dokumenty  potwierdzające  spełnienie  kryterium  nr  7-  Xero  dowodu  osobistego  i/lub zaświadczenie  o  miejscu  zameldowania  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy;
5)  Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium nr 14- Wydruk z CEIDG lub KRS;
 
VIII. Limit środków  w ogłoszonym naborze wynosi –     632 838,91 zł
 
IX. Formularze wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność oraz formularz umowy  o  udzielenie  wsparcia  dostępne  są  na  stronie  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich http://www.ksow.pl  
 
LGD  Stowarzyszenie  „Dziedzictwo  i  Rozwój”  zapewnia  bezpłatne  doradztwo  i  pomoc  w  przygotowaniu  wniosku.  Szczegółowe  informacje  dostępne  są  w  biurze  LGD  ul.  Wojska  Polskiego 78,  26-700  Zwoleń,  od  poniedziałku  do  piątku  w  godz.  8.00–16.00,  tel.  (48)  676  20  29,  email: stowarzyszeniedir@tlen.pl   
Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.   

Bezpłatne szkolenie nt. zasad pisania wniosków  o  przyznanie  pomocy  na  rozwijanie  działalności  gospodarczej  składanych  za  pośrednictwem  LGD  w ramach trwającego naboru wniosków nr 01/2020.

Wójt gminy zaprasza

Wojciech Ćwierz
wojt@jastrzebia.pl


Godziny przyjęć interesantów:
pon. 09:00 - 16:00

Jastrzębia 110
26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05, urzad@jastrzebia.pl


Godziny urzędowania:

pon. 8:00 - 16:00
wt-pt. 7:00 - 15:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.