Logo Jastrzębia

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 10313
W sumie: 34395

News

News zdjęcie id 121

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ROKU 2019

04.11.2019

 

Wójt Gminy Jastrzębia ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2019 r. w zakresie: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

 

OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

W ROKU 2019

 

Na podstawie art. 11 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 688) oraz §13 Uchwały Nr III/8/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Jastrzębia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019r.

Wójt Gminy Jastrzębia

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2019 r. w zakresie: 

działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci  i młodzieży.

I. Rodzaj i opis zadania:

 

Działanie: Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zadanie 1: Oferta spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w ramach wypoczynku wakacyjnego

 

 1. Zadanie w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pod nazwą: „Oferta spędzania wolnego czasu dla dzieci  i młodzieży w ramach wypoczynku wakacyjnego”.
 2. Formy wypoczynku: 
  1. wypoczynek dla dzieci i młodzieży spędzającej ferie letnie poza miejscem zamieszkania,
  2. wypoczynek w formie wyjazdowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (kolonie, obozy).
 3. Adresatami zadania mogą być jedynie dzieci i młodzież, zamieszkałe/uczące się wyłącznie na terenie Gminy Jastrzębia, z wyjątkiem szkół policealnych.  W przypadku uczestnictwa w wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dopuszcza się rozszerzenie przedziału wiekowego do lat 25.
 4. Pobyt uczestników w miejscu wypoczynku w formie wyjazdowej nie może być krótszy niż 3 noclegi i dłuższy niż 13 noclegów w jednym turnusie.
 5. W jednym turnusie musi uczestniczyć minimum 25 dzieci i młodzieży. Wyjątek stanowią turnusy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dla których minimalna liczba uczestników wynosi 15 osób.
  1. Cele zadania:
  2. Zorganizowanie atrakcyjnego i bezpiecznego wypoczynku dla dzieci  i młodzieży.
  3. Zapewnienie opieki oraz zajęć służących rozwojowi zainteresowań,   uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży (zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne, artystyczne i inne) oraz wpływających na poprawę zdrowia i kondycji fizycznej.
  4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania  w roku 2019:
  5. Na realizację zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży – „Oferta spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży w ramach wypoczynku wakacyjnego”, przyznaje się kwotę w wysokości 8 500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych 00/100) środki finansowe zostały zabezpieczone  w budżecie Gminy Jastrzębia na w dziale 851, rozdział 85154 § 2360 - Dotacja 2019
  6. Warunki realizacji zadania oraz zasady przyznawania dotacji.
  7. Dotację na realizację zadania publicznego mogą ubiegać się:
  8. organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz.688),
  9. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego   w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów  i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia  i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 6. Dwóch lub więcej Oferentów działających wspólnie może złożyć ofertę wspólną, przy czym ponoszą oni odpowiedzialność solidarną za realizację zadania.
 7. Oferty realizacji zadania powinny być sporządzone w języku polskim na formularzu wg. wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 8. Oferty i oświadczenia można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Jastrzębia www.jastrzebia.pl.
 9. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 10. Za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji odpowiada Oferent.
 11. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty do konkursu nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 12. Komisja Konkursowa proponuje wysokość kwoty dotacji w oparciu o kryteria, określone w niniejszym ogłoszeniu.
 13. Dotację na realizację zadania otrzymują Oferenci, których oferty zostaną uznane na najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 14. Dofinansowanie nastąpi w trybie powierzenia Oferentowi realizacji zadania publicznego.
 15. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości,  o którą występuje Oferent. W takim przypadku Oferentowi przysługuje prawo proporcjonalnego zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnację z jego realizacji.
 16. W przypadku, gdy otrzymał dotację w wysokości niższej niż wnioskowaną, Urząd Gminy oraz realizator zadania dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania. Oferent jest zobowiązany do złożenia zaktualizowanej oferty.
 17. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postepowania administracyjnego.
 18. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 19. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna.
 20. Upoważnieni przedstawiciele Oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się do Urzędu Gminy w celu podpisania warunków umowy, w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu. 
 21. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją Oferenta z przyznaniem dotacji.
 22. Oferent przyjmując zlecenie realizacji, zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt 14.
 23. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania, jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych  z dotacji, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
 24. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego sporządza się na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
  1. Termin i warunki realizacji zadania.
 25. Zadanie winno być zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2019 roku, z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
 26. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie    z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 27. Zadanie powinno być wykonane dla jak największej liczby dzieci i młodzieży  z gminnych szkół podstawowych, gimnazjów.
 28. Oferent może złożyć jedną ofertę na wybrane zadanie.
 29. W trakcie realizacji zadań, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwraca się szczególnie uwagę na:
  1. realizację zadań merytorycznych, 
  2. wykorzystywanie przyznawanych kwot dotacji zgodnie  z przeznaczeniem,
  3. prawidłowe, rzetelne oraz terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,
  4. oszczędne i celowe wydawanie przyznanych dotacji środków finansowych .
 30. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja w części finansowanej przez Gminę Jastrzębia rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy z podmiotem wyłonionym w konkursie, a kończy nie później niż 30 sierpnia 2019 roku. 
  1. Termin składania ofert.

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 lipca 2019 roku do godz. 12:00 oferty zgodnej z załączonym wzorem. Miejscem składania ofert jest: Sekretariat Urzędu Gminy Jastrzębia (pokój nr 8), Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia (w przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data wpływu do Urzędu Gminy). Na kopercie zawierającej ofertę należy umieścić napis: „Oferta na realizację zadania publicznego w Gminie Jastrzębia na 2019 rok w zakresie „Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci”

2. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną.

 VI. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.

 1. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do niej dokumentacją pozostają w aktach urzędu i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie procesu przyznawania dotacji, ani po jej zakończeniu.
 2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert oraz dostarczeniem do Urzędu ponosi Oferent.
 3. Oferenci, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym, zostaną powiadomieni o zleceniu zadania publicznego i kwocie przyznanej dotacji.
 4. Oferty należy przygotować wg następujących zasad:
  1. formularz należy przygotować w języku polskim, 
  2. wszystkie pola formularza oferty należy wypełnić w sposób trwały maszynowo (komputerowo) lub czytelnym pismem ręcznym (np. drukowanym)
  3. nie należy zmieniać układu pytań, ani przekraczać określonego maksymalnego formatu na poszczególne odpowiedzi. 
  4. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w Urzędzie Gminy Jastrzębia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 6. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej dokonanej przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem przez Wójta Gminy Jastrzębia. 
 7. Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej ofert w oparciu o karty oceny formalnej i merytorycznej, stanowiące odpowiednio załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 62.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z dnia 1 lipca 2019 r.
 8. W posiedzeniu Komisji mogą uczestniczyć osoby z głosem doradczym posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadania konkursowego.
 9. Złożone oferty nie podlegają korektom i uzupełnieniom.
  1. Inne ważne informacje
 10. Oferenci zobowiązani są do:
  1. Przyjmując zlecenie Oferent zobowiązuję się pod rygorem rozwiązania umowy do zamieszczenia we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, ogłoszeniach prasowych, reklamach, itp.) informacji: „Zadanie zostało sfinansowane ze środków finansowych Gminy Jastrzębia” oraz herbu Gminy, który jest do pobrania ze strony internetowej www.jastrzebia.pl w zakładce „Herb Gminy”. Sposób użycia herbu musi być każdorazowo zaopiniowany przez Urząd Gminy Jastrzębia.
  2. Wójt Gminy Jastrzębia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.
  3. Wójt Gminy Jastrzębia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu  w całości lub w części bez podania przyczyny. 
  4. Termin wyboru oferty nastąpi z chwilą opublikowania informacji Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert.
  5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jastrzębia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.jastrzebia.pl
  6. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 48 384 05 05, pokój nr 9.
  7. Informacja o realizowanych przez Gminę Jastrzębia w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim, zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotem, o którym mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:
   1. w 2019 w budżecie gminy zabezpieczona została kwota 8 500 zł na działania z zakresu realizacji Gminnego Problemu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  8. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
   1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688).
   2. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2018 r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
   3. Rocznym „Programem Współpracy Gminy Jastrzębia z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2018” § 13 Uchwały Nr III/8/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 listopada 2018 r.

 

 

 

 

Wójt Gminy Jastrzębia

 (-) Wojciech Ćwierz

Zarządzenie Wójta Gminy Jastrzębia nr 62.2019 z dnia 1 lipca 2019 r.

Karta ocen

Wzór oferty

 

Wójt gminy zaprasza

Wojciech Ćwierz
wojt@jastrzebia.pl


Godziny przyjęć interesantów:
pon. 09:00 - 16:00

Jastrzębia 110
26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05, urzad@jastrzebia.pl


Godziny urzędowania:

pon. 8:00 - 16:00
wt-pt. 7:00 - 15:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.