Logo Jastrzębia

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2367
W sumie: 2367

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

Na terenie gminy Jastrzębia działają 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

 

1. OSP Jastrzębia 100A, 26 - 631 Jastrzębia

jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego

Prezes Grzegorz Rudecki

2. OSP Bartodzieje 40, 26 - 631 Jastrzębia

Prezes Zbigniew Marciniak

3. OSP Mąkosy Stare 41, 26 - 631 Jastrzębia

Prezes Zygmunt Mąkosa

4. OSP Goryń 32, 26 - 631 Jastrzębia

Prezes Konrad Sochaj


W dniu 25 września 2021 roku odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Jastrzębi. W zjeździe uczestniczyli delegaci wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych we wszystkich czterech jednostkach OSP działających na terenie Gminy Jastrzębia oraz z głosem doradczym członkowie ustępującego zarządu, a także zaproszeni goście.

Podczas obrad udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, zatwierdzono skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Jastrzębi na kadencję 2021- 2025, który ukonstytuował się następująco:

  • Marciniak Zbigniew (OSP Bartodzieje)– Prezes
  • Mąkosa Zygmunt (OSP Mąkosy Stare)– Wiceprezes
  • Mróz Jerzy (OSP Jastrzębia) – Komendant
  • Kapusta Andżelina (OSP Jastrzębia) – Sekretarz
  • Wójcik Kamil (OSP Goryń) – Skarbnik

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału:

  • Jaroszek Sławomir (OSP Mąkosy Stare) – Przewodniczący
  • Wójtowicz Waldemar ( OSP Bartodzieje) – Sekretarz
  • Kozłowski Krzysztof (OSP Bartodzieje) – Członek

Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP: Mróz Jerzy (OSP Jastrzębia). Przedstawiciel do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP: Marciniak Zbigniew (OSP Bartodzieje).

Aktualnie przed pożarami i innymi zagrożeniami gminę Jastrzębia chroni cztery jednostki OSP liczące łącznie 126 druhów. Jednostka OSP w Jastrzębi należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Przy wszystkich jednostkach OSP funkcjonują Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.


INFORMACJA Z ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZYCH – LUTY 2020

Zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP z terenu gminy Jastrzębia odbyły się w dniu 1 lutego 2020 r. (OSP Mąkosy Stare i OSP Bartodzieje) i w dniu 8 lutego 2020 r. (OSP Goryń i OSP Jastrzębia).

Uczestniczyli w nich:

1. przedstawiciele Urzędu Gmin w Jastrzębi: wójt Wojciech Ćwierz i inspektor Agnieszka Grzywacz 

2. członkowie Zarządu Gminnego OSP w Jastrzębi: komendant Jerzy Mróz i prezes Zbigniew Marciniak

3. przedstawiciele Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Radomiu i Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu:

- dh. Tomasz Kęska skarbnik Zarządu OP ZOSP RP w Radomiu (uczestniczył w zebraniach OSP w Mąkosach Starych i Bartodziejach)

- mł bryg. Paweł Tuzinek, prezes Zarządu OP ZOSP RP w Radomiu, zastępca komendanta PSP w Radomiu (uczestniczył w zebraniach OSP w Mąkosach Starych i Goryniu)

- mł bryg Sławomir Zarzycki, zastępca dowódcy JRG 2 PSP w Radomiu (uczestniczył w zebraniach OSP w Goryniu i Jastrzębi)

- bryg. Marcin Ziomek – dowódca JRG 2 PSP w Radomiu (uczestniczył w zebraniach w Mąkosach Starych i Bartodziejach)

OSP GORYŃ

Prezesem OSP w Goryniu jest Konrad Sochaj, funkcję naczelnika pełni Sławomir Sochaj. W 2019 roku jednostka uczestniczyła w 8 akcjach gaśniczych i 3 miejscowych zagrożeniach. Wysoki poziom wyszkolenia strażaków z OSP Goryń potwierdzony został podczas ubiegłorocznych Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, w których wywalczyli pierwsze miejsce, a reprezentując gminę Jastrzębia w zawodach powiatowych w Wierzbicy zajęli dziewiątą lokatę. Ochotnicza Straż Pożarna w Goryniu w ostatnich latach notuje wzrost ilości członków i co bardzo istotne przybywa młodych strażaków, którzy zapewniają ciągłość działania jednostki, mającej bardzo bogatą przeszłość i tradycję współpracy z miejscową społecznością. Strażacy z Gorynia poza działalnością ratowniczą angażują się w różnorodne przedsięwzięcia, współpracując z gminą, parafią i lokalnymi stowarzyszeniami. Podczas spotkania przedstawione zostały plany jednostki na rok bieżący, dotyczące m.in. konieczności uzupełnienia wyposażenia osobistego strażaków oraz podstawowego sprzętu umożliwiającego udział w akcjach ratowniczych. Zakup ww. sprzętu będzie realizowany m.in. poprzez wykorzystanie przez gminę dostępnych środków zewnętrznych przy zapewnieniu odpowiedniego wkładu własnego. Podczas zebrania omówiona zostały również plany ewentualnego pozyskania dla OSP w Goryniu nowego pojazdu. Wszyscy uczestnicy dyskusji, w tym przedstawiciele PSP w Radomiu i władz gminy zadeklarowali współpracę w tym zakresie. Jednym z rozważanych rozwiązań, które poprawił sytuację jednostki i jest możliwe do realizacji w ciągu najbliższych lat to zakup używanego pojazdu, który zastąpi wysłużonego STARA. W spotkaniu w Goryniu uczestniczył wyjątkowy gość, pan Stanisław Sońta, w latach 1956-1969 kierownik szkoły w Goryniu i jeden z głównych budowniczych remizy. Zabierając głos podziękował strażakom za pielęgnowanie tradycji i dbałość o miejsce, które powstało kilkadziesiąt lat temu dzięki pracy ich przodków. Do jednostki trafiło również opracowanie historyczne o Goryniu i miejscowej straży pożarnej napisane przez pana Stanisława Sońtę, będące doskonałym materiałem do założenia kroniki dokumentującej działalność miejscowej OSP.


OSP JASTRZĘBIA

Ostatnie zebranie sprawozdawcze odbyło się w OSP w Jastrzębi. Jest to największa jednostka w naszej gminie i jedyna włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jej prezesem jest Grzegorz Rudecki, a naczelnikiem Andrzej Kapusta. Do jednostki należy trzydziestu sześciu członków zwykłych, czterech honorowych i jeden wspierający. Do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Jastrzębi należy dziesięć osób, w tym dziewięć dziewcząt. W 2019 roku strażacy z OSP w Jastrzębi uczestniczyli w 62 akcjach ratowniczych (45 pożarów i 17 miejscowych zagrożeń), z czego 10 wyjazdów obejmowało zdarzenia na terenie gmin sąsiednich. Wchodząc w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jednostka posiada odpowiedni potencjał sprzętowy i osobowy, a ostatni rok działalności to dalszy rozwój we współpracy z samorządem gminy Jastrzębia. W 2019 roku dokonane zostały kolejne zakupy m.in. węże, hełmy, ubrania specjalne, sprzęt sportowo-pożarniczy i nagłaśniający. Ponadto kilku jastrzębskich strażaków uczestniczyło w szkoleniach podstawowych i specjalistycznych. Najważniejsze ubiegłoroczne przedsięwzięcia zorganizowane przez OSP w Jastrzębi to uroczystości z okazji „Święto Strażaka” oraz Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w dniu 9 czerwca, w których wzięły udział wszystkie jednostki z terenu gminy Jastrzębia. W 2019 roku strażacy z Jastrzębi współpracowali z wieloma instytucjami i organizacjami, m.in. z miejscową szkołą, parafią i kołem gospodyń wiejskich, Lasami Państwowymi w Radomiu i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Radomiu angażując się w różnorodne działania i akcje. Przykładem może być profesjonalny pokaz ratownictwa technicznego podczas gminnych dożynek w Jastrzębi i zabezpieczenie Radomskiego Maratonu Trzeźwości. Na obecny rok strażacy z Jastrzębi w zakresie współpracy ze środowiskiem planują m.in. organizację szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i pogadanki z dziećmi i młodzieżą szkolną. Najważniejsze potrzeby jednostki poza środkami ochrony osobistej i umundurowania to zakupy sprzętu pożarniczego, w tym motopompy pływającej i bosaków ciężkich. Planowany jest również remont pomieszczeń socjalnych i założenie alarmu.


OSP Mąkosy Stare

Ochotnicza Straż Pożarna w Mąkosach Starych liczy 22 członków zwykłych. Jej prezesem jest Zygmunt Mąkosa. W strukturach jednostki działa jedenastoosobowa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. W 2019 roku strażacy z Mąkos Starych brali udział w 12 wyjazdach ratowniczych. Wyjątkowym wydarzeniem dla jednostki był zakup nowego samochodu, który został zrealizowany w grudniu ubiegłego roku. Nowoczesny średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki VOLVO FL zastąpi wysłużonego Magirusa. Zakup pojazdu był możliwy dzięki uzyskaniu przez strażaków z Mąkos Starych dotacji ze środków Państwowej Straży Pożarnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotacji pozyskanej przez Gminę Jastrzębia z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego. Łącznie wartość dotacji wyniosła 760 tys. złotych. Dzięki aktywności strażaków z Mąkos Starych, a zwłaszcza radnego Marcina Mąkosy jednostka pozyskała dodatkowe środki finansowe m.in. z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które zostały przeznaczone na doposażenie jednostki. Współpraca jednostki z władzami samorządowymi gminy Jastrzębia w 2019 roku przyczyniła się do wykonania ważnego zadania inwestycyjnego, podlagającego na wykonaniu ogrodzenia działki, na której znajduje się remiza. Do jednostki trafiły również materiały marketingowe zakupione dzięki realizacji projektu finansowanego przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.


OSP Bartodzieje

Do Jednostki OSP w Bartodziejach należy 22 druhów. Prezesem jest Zbigniew Marciniak. W 2019 roku bartodziejscy strażacy uczestniczyli w 15 wyjazdach, w tym 5 akcjach gaśniczych, 5 miejscowych zagrożeniach oraz 5 wyjazdach gospodarczych. W 2019 roku po wielu latach udało się zakończyć regulację stanu prawnego nieruchomości, na której znajduje się budynek remizy. Postanowieniem sądu działka stała się własnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartodziejach. Dzięki zawarciu umowy użyczenia na rzecz Gminy Jastrzębia budynek został wyremontowany, z przeznaczeniem na Klub Senior + i świetlicę wiejską, która służyć będzie lokalnej społeczności. Ubiegłoroczny remont budynku rozpoczął się od wymiany dachu. Tę inwestycję wsparł samorząd Województwa Mazowieckiego. Główny remont wykonany został w listopadzie w ramach rządowej dotacji na utworzenie Klubu Senior +. Zakres modernizacji objął m.in. ocieplenie budynku i wykonanie elewacji, wymianę wszystkich instalacji i budowę toalet, montaż nowych posadzek oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Wartość dotacji z budżetu Państwa wyniosła 125 tys. złotych.

 

Wójt gminy zaprasza

Wojciech Ćwierz
wojt@jastrzebia.pl


Godziny przyjęć interesantów:
pon. 09:00 - 16:00

Jastrzębia 110
26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05, urzad@jastrzebia.pl


Godziny urzędowania:

pon. 8:00 - 16:00
wt-pt. 7:00 - 15:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.