Logo Jastrzębia

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 7639
W sumie: 145533

Stowarzyszenia

STOWARZYSZENIE „OWADÓW – WIEŚ Z PRZYSZŁOŚCIĄ"

Owadów 130, 26-631 Jastrzębia,

nr KRS: 0000239805

Stowarzyszenie "Owadów - Wieś z Przyszłością" powstało 18 sierpnia 2005 roku na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie uchwalonego statutu. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 • prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie
 • promocja gminy Jastrzębia, a w szczególności Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie,
 • wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Owadów,
 • wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Także prowadzony przez Stowarzyszenie „Owadów-Wieś z Przyszłością” punkt przedszkolny „MiŚ” w Owadowie realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, w szczególności:

1. Wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka.

2. Zapewnia opiekę, wychowanie i edukację w atmosferze akceptacji  i bezpieczeństwa.

3. Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”.

4. Współdziała z rodzicami/ prawnymi opiekunami pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:

a. pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

b. udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju,

c. uzgadnia wspólnie z rodzicami (prawnymi opiekunami) kierunki i zakres zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w punkcie przedszkolnym.

5. Wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym oraz przez działania artystyczne.

6. Wspomaga rodzinę w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

7. Umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

8. Udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

9. Tworzy warunki do wczesnej nauki języków obcych.

10.Dba o właściwy rozwój emocjonalny dzieci oraz kształtuje właściwe postawy psychospołeczne.

Stowarzyszenie mając na uwadze dobro dzieci pochodzących z terenów wiejskich, postanowiło umożliwić im lepszy i wygodniejszy sposób zdobywania wiedzy, kształcenia, realizacji zainteresowań. Dlatego też utworzono w Owadowie, szkołę podstawową, do której uczęszczają uczniowie z klas I-VIII oraz dzieci z zerówki. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie, którą prowadzi Stowarzyszenie „Owadów - Wieś z Przyszłością”, powstała w wyniku inicjatywy mieszkańców. Placówka funkcjonuje od 01.09.2005r. Dziś widać, że oddanie szkoły społeczności lokalnej uczyniło ją naturalnym centrum cywilizacyjnym tej społeczności oraz centrum kulturalnym, gdzie mogą także spotkać się mieszkańcy wsi Owadów. Dokonano rejestracji i wpisu Niepublicznej Szkoły Podstawowej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. 1 września odbyła się inauguracja roku szkolnego 2005/2006. Puste sale w niedługim czasie zapełniły się przygotowanymi przez nauczycieli i uczniów pomocami naukowymi. Rodzice zajęli się odnowieniem ścian wewnętrznych. Szkoła wygląda teraz bardzo ładnie, w roku szkolnym 2017/18 odnowiono i wymieniono podłogi, w 2018/19 dokonano malowania wewnątrz szkoły i wymieniono okna, ogrodzono plac zabaw, dokupiono huśtawki i utworzono siłownię na świeżym powietrzu, w roku 2019/20 dokonano ocieplenia budynku, a wszystko to dzięki życzliwości władz gminy Jastrzębia oraz środków własnych. Obecnie z otrzymanych pieniędzy utrzymujemy szkołę na bieżąco i kompletujemy sprzęt niezbędny do nauczania, zaopatrujemy sale lekcyjne w komputery, meble, zabawki, książki, tablice. Ponadto dzięki środkom własnym i życzliwości naszych przyjaciół m.in.; przedsiębiorców z Owadowa, władz gminnych i powiatowych, urzędów, banków, pozyskaliśmy i wymieniliśmy cześć  wyposażenia kuchni, krzesełka obrotowe, komputery, tablice multimedialne i korkowe, szafy, biurka, gry planszowe i wiele innych. Z roku na rok mam coraz więcej przyjaciół, którzy dobrym sercem wspomagają naszą szkołę. Mimo wcześniejszej trudnej sytuacji nasza szkoła obecnie kwitnie i odnosi coraz większe sukcesy i wyróżniamy sie na tle innych szkół. Uczniowie z powodzeniem biorą udział w konkursach i zawodach sportowych, zajęciach basenowych, treningach piłki nożnej, próbach zespołu ludowego.  Nauczyciele są otwarci na problemy uczniów, zaś uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, zdobywają nowe doświadczenia, rozwijają swoje zainteresowania sportowe, muzyczne, językowe, matematyczne i polonistyczne. Owoce  pracy szkoły, jej pracowników i dyrekcji szkoły, można podziwiać podczas imprez okolicznościowych. Co roku w marcu odbywa się „Dzień Kobiet”, w maju odbywa się „Festyn Rodzinny”, a we wrześniu festyn rodzinny „Święto Pieczonego Ziemniaka”, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród tutejszych mieszkańców oraz sąsiednich gmin. A ponadto odbywa się wiele akcji także charytatywnych np.; Zbiórka w ramach Świątecznej Paczki, Karma dla zwierząt dla schroniska, Zbiórki zabawek i słodyczy dla domów dziecka, akcje ekologiczne „Sprzątanie Świata”, „Święto Ziemi”, Zbiórki baterii, elektrośmieci wielkogabarytowych, akcja „Góra grosza”, zbiórki zużytych baterii, makulatury, nakrętek plastikowych, promujemy aktywny wypoczynek i spędzanie wolnego czasu, zdrowe odżywianie, higieniczny tryb życia, prowadzimy profilaktyczne akcje np.; „Zdrowo je więcej wiem”, „Trzymaj Forme!”, „Bieg po zdrowie”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, profilaktyka HIV i AIDS, „Owoce i warzywa w szkole”, „Zdrowe śniadanie”, akcja „Bezpieczny Puchatek dla klas wczesnoszkolnych”, mieszkańcy, radni, sołtys angażują się w akcje „ Cała Polska czyta dzieciom”, co roku proponujemy dzieciom akcje „Bezpieczne wakacje i ferie zimowe”, to tylko niektóre z corocznych akcji jakie organizuje nasza szkoła i przedszkole.

Szkołę promuje Zespół Ludowy „Owadowianki”, działający od 2016 roku, a w skład którego wchodzi obecnie 15 osób, zarówno dorosłych jak i dzieci pod kierunkiem p. Katarzyny Rajkowskiej i pod honorowym patronatem Roberta Grudnia. Ponadto szkołę i Stowarzyszenie „Owadow-Wieś z Przyszłością” wspiera Koło Gospodyń Wiejskich „Cudawianki” w Owadowie działające od 2018 roku.

Wcześniej w  naszej szkole realizowane były projekty w ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW), realizowanych na terenie gminy Jastrzębia. Były to następujące działania: zajęcia dziennikarskie, zajęcia taneczne, punkt poradnictwa (zajęcia z logopedą i psychologiem). W ramach tych projektów zakupiono do szkoły kamerę, którą uczniowie umieją już obsługiwać. Na zajęciach tanecznych dzieci poznały choreografię tańca współczesnego. Cieszymy się szkołą, centrum wsi tętni gwarem uczniowskich głosów od rana do popołudnia oraz śpiewem członkiń Zespołu Ludowego „Owadowianki” do wieczora. Przedszkolaki i uczniowie kochają swoją szkołę, chętnie do niej przychodzą, a absolwenci zawsze służą pomocą i chętnie ją odwiedzają i wracają do  niej.


 

 

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU GMINY JASTRZĘBIA „GOŚCINIEC”

Wólka Lesiowska 35, 26-631 Jastrzębia,

nr KRS: 0000365735

.


STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI WSI BARTODZIEJE

Bartodzieje 16, 26-631 Jastrzębia

nr KRS: 0000271748

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje powstało we wrześniu 2006 roku. Jego założycielami byli mieszkańcy, którzy od wielu lat angażowali się w lokalne życie społeczne. Wśród ponad 30 członków stowarzyszenia są także osoby z zewnątrz, dawni mieszkańcy i sympatycy wsi Bartodzieje. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje jest organizacją z dużym doświadczeniem w realizacji projektów skierowanych głównie do mieszkańców gminy Jastrzębia, w następujących obszarach:

 1. edukacja (m.in. zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkoły podstawowej, prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego, kursy komputerowe i szkolenia językowe dla osób dorosłych),
 2. integracja społeczna osób starszych (utworzenie i wspieranie funkcjonowania zespołu ludowego „Bartodziejaki”,  klubu seniora i kabaretu „wesoły dziadek”),
 3. aktywizacja społeczna i upowszechnianie wolontariatu (prowadzenie szkoleń zwiększających kompetencje mieszkańców wsi, utworzenie gminnego koła wolontariatu osób starszych),
 4. działalność wydawnicza (publikacja broszur, folderów i ulotek o tematyce regionalnej  głównie historii, tradycji i kultury ludowej).

Zadania realizowane przez stowarzyszenie finansowane są z budżetu samorządu terytorialnego, dotacji Unii Europejskiej oraz grantów pozyskiwanych od instytucji wspierających organizacje pozarządowe.

Wśród kilkudziesięciu projektów zrealizowanych w latach 2017-2017 na szczególną uwagę zasługują:

 1. Projekt „Własna działalność gospodarcza – Twoją szansą na lepsze jutro” sfinansowane z dotacji PO KL (działanie z zakresu integracji społecznej), zrealizowany w 2012 r.
 2. Projekt edukacyjno-historyczny „Zaginiony skarb Powstańców” współfinansowany z dotacji Muzeum Historii Polski w programie „Patriotyzm Jutra 2013”
 3. projekt w ramach PO KL pt. „Nauka łączy pokolenia – edukacja w gminie Jastrzębia” polegający na nauce języka angielskiego przez uczniów PSP w Bartodziejach i grupy osób dorosłych, w tym osób 60+. (2013 r.)
 4. projekt współfinansowany ze środków rządowego programu ASOS pn. polegający na organizacji zajęć tanecznych i innych zajęć głównie o charakterze doskonalącym umiejętności artystyczne, skierowanych do grupy 30 seniorów z klubu seniora w Bartodziejach (2014 r.)
 5. projekt „Wesołe wakacje w Bartodziejach” – projekt polegający na organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji (2015 r.)
 6. projekt „Wolontariat na 60+” wspófinansowani ze środków ASOS, którego rezultatem jest powołanie gminnego koła wolontariatu osób starszych w gminie Jastrzębia (2017r.)

Główne projekty zrealizowane w latach 2018- 2019

1. Realizacja projektu „W oberkowym transie” współfinasowanego ze środków Województwa Mazowieckiego.

Zadanie zostało zrealizowane w terminie od 21 maja do 31 grudnia 2018 roku. Warsztaty taneczne odbyły się będą w 3 gminach, w następujących lokalizacjach: W gminie Jastrzębia, w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartodziejach, w gminie Wierzbica, w świetlicy Wiejskiej w Pomorzanach i w gminie Mirów, w świetlicy wiejskiej w Bieszkowie Górnym. Zajęcia taneczne odbyły się w ilości 4 warsztatów po 2,5 godziny w każdej gminie, ponadto w każdej gminie odbyła się 1 potańcówka. W warsztatach uczestniczyły 54 osoby. W każdej grupie przeprowadzono rekrutację z uwzględnieniem różnych grup wiekowych. Zajęcia skierowane były do osób dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 60+, które stanowiły ponad 50% uczestników projektu. Tematyka zajęć objęła naukę oberka i polki – najbardziej typowych tańców ludowych na Radomszczyźnie. Zajęcia prowadzili dwoje doświadczeni artyści ludowi. Ponadto w każdej gminie odbyły się wykłady na temat tańców i strojów ludowych typowych dla regionu radomskiego, prowadzone przez etnolgów, pracowników Muzeum Wsi Radomskiej. W ramach projektu zorganizowany został również wspólny wyjazdu na imprezę folklorystyczną Vistula Folk Festival, której celem jest kultywowanie polskich zwyczajów ludowych oraz poznawanie kultur innych krajów.

2. Realizacja zadań zleconych przez Gminę Jastrzębia z obszaru „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” pod nazwą: „Prowadzenie zespołu ludowego „Bartodziejaki”. Edycja 2018 i 2019.

Zajęcia wokalne zespołu ludowego „Bartodziejaki” odbywały się w budynku remizy OSP w Bartodziejach. Zajęcia prowadzone były regularnie raz w tygodniu z udziałem około 15 członków zespołu ludowego Bartodziejaki. Zajęcia prowadziła osoba posiadająca wieloletnie doświadczenie w edukacji  wokalnej. Ponadto z dotacji uzyskanej z budżetu gminy Jastrzębia uzupełnione zostały stroje ludowe zespołu, m.in. poprzez zakup zapasek nasobnych i butów.

3. Współpraca z Radomskim Bankiem Żywności (2018 – 2019).

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje w roku 2018 i 2019 współpracowało z Radomskim Bankiem Żywności. Współpraca polegała na dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Dystrybucja żywności odbywała się na podstawie umów zawieranych pomiędzy Stowarzyszeniem i Związkiem Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności. Pomocą objęte zostało 150 rodzin, do których w okresie 2018-2019 trafiło około 10 ton żywności. Poza dystrybucją żywności w ramach POPŻ 2014 – 2020 stowarzyszenie pośredniczyło w dystrybucji na rzecz mieszkańców owoców, przekazywanych organizacjom pozarządowym w związku z rosyjskim embargiem.

Działalność stowarzyszenia została nagrodzona podczas Powiatowego Dnia Animatora Kultury (listopad 2019 r.), a kolejne nagrody trafiły do „Bartodziejaków” w grudniu 2019 r. podczas I Gali Organizacji Pozarządowych zorganizowanej przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje otrzymało Nagrodę Główną w kategorii „Najaktywniejszą Organizacja Pozarządowa”, a  Marian Kuliński, kierownik zespołu ludowego „Bartodziejaki” został wyróżniony w kategorii „Lider Społeczności Lokalnych”. 

Wójt gminy zaprasza

Wojciech Ćwierz
wojt@jastrzebia.pl


Godziny przyjęć interesantów:
pon. 09:00 - 16:00

Jastrzębia 110
26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05, urzad@jastrzebia.pl


Godziny urzędowania:

pon. 8:00 - 16:00
wt-pt. 7:00 - 15:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.