Logo Jastrzębia

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2364
W sumie: 2364

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę
 2. Oświadczenie o stanie majątkowym i finansowym
 3. Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis, bądź jej nie otrzymaniu
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie

Sposób załatwienia:

 1. Wydanie decyzji.

Termin załatwienia:

Wydanie decyzji następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym należy zawiadomić wnioskodawcę.


Miejsce załatwienia/komórka odpowiedzialna:

Urząd Gminy w  Jastrzębi
Referat Finansowy
Parter, pok. 2, I piętro, pok. 16
tel. 48 384 05 05
Osoby odpowiedzialne:

 • podatek rolny, leśny i od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne (umorzenia zaległości/odsetek, odroczenia, rozłożenia na raty), : Joanna Mąkosa pok. 2
 • podatek od środków transportowych, (umorzenia zaległości/odsetek, odroczenia, rozłożenia na raty): Justyna Strach - pok. 16
 • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (umorzenia zaległości/odsetek od zaległości, odroczenia, rozłożenia na raty): Karolina Kustra/Katarzyna Gaczkowska - pok. 2

Opłata skarbowa:

Nie podlega opłacie.


Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325  zpóźn. zm).

 

Uwagi:

 1. Złożenie wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej odbywa się w drodze złożenia w siedzibie organu gminy.
 2. Do wniosku powinny zostać załączone następujące dokumenty:
  • kopie rocznych zeznań podatkowych złożonych przez wnioskodawcę za ostatni rok podatkowy (np. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, bądź inny) wraz z ich korektami;
  • aktualne informacje o sytuacji finansowo-ekonomicznej prowadzonego przedsiębiorstwa (np. zestawienia z księgi przychodów i rozchodów, bądź inne);
  • w przypadku osób fizycznych wypełnione oświadczenie o stanie majątkowym
 3. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem  o udzielenie pomocy i dokumentami z punktu nr 2:
  • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
  • informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) – na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do tego rozporządzenia
  • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (w przypadku umorzenia, odroczenia, bądź rozłożenia na raty).
 4. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy i dokumentami z punktu nr 2:
  • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  • informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121 poz. 810), na formularzu którego wzór jest określony w załączniku do tego rozporządzenia

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wnoszone za pośrednictwem organu Wójta Gminy Jastrzębia. Odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Jastrzębia lub nadaje listem poleconym w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

DO POBRANIA:

WNIOSEK O UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH / ODSETEK OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ

WNIOSEK O ODROCZENIE / ROZŁOŻENIE NA RATY ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ WRAZ Z ODSETKAMI

WNIOSEK O ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU / ROZŁOŻENIE ZAPŁATY PODATKU NA RATY

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM NA DZIEŃ ZŁOŻENIA WNIOSKU

OŚWIADCZENIE DO SPRAWOZDAWCZOŚCI

OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY O OTRZYMANIU BĄDŹ NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS ORAZ POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓSTWIE

OŚWIADCZENIE O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS  W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Rozporzadzenie KE nr 1407 2013 (obowiązuje od dnia 15.11.2014)

Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (obowiązuje od 11.03.16)

Wójt gminy zaprasza

Wojciech Ćwierz
wojt@jastrzebia.pl


Godziny przyjęć interesantów:
pon. 09:00 - 16:00

Jastrzębia 110
26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05, urzad@jastrzebia.pl


Godziny urzędowania:

pon. 8:00 - 16:00
wt-pt. 7:00 - 15:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.