23 października 2019. imieniny: Marleny, Edwarda, Seweryna
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Działalność

Działalność Rady Gminy

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym. gminy. Wybory do rad, są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rad gmin określa odrębna ustawa. Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości rady gminy, zgodnie z art.18 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym należy:

·   uchwalanie statutu gminy,
·   ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
·   powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,
·   uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu,
·   uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
·   uchwalanie programów gospodarczych,
·   ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
·   podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
·   podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,  emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta, zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym, zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy, tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich, określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta, tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym, określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
·   podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym,
·   podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
·   podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
·   podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
·   nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
·   podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
·   stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Skład Rady Gminy Jastrzębia - kadencja 2018 - 2023

 1. Józef Tomalski – Przewodniczący
 2. Marcin Mąkosa – Zastępca Przewodniczącego
 3. Hanna Cencelewicz – Zastępca Przewodniczącego
 4. Ewa Banach
 5. Danuta Boniecka
 6. Teodozja Borowska
 7. Walenty Buzor
 8. Wiesław Dróżdż
 9. Krzysztof Golec
 10. Teresa Michalska
 11. Marek Nosal
 12. Marcin Pasek
 13. Cezary Pietruszewski
 14. Feliks Warchoł
 15. Robert Wojdat

Skład Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu , Finansów, Edukacji, Sportu oraz Spraw Społecznych

 1. Robert Wojdat – Przewodniczący Komisji
 2. Ewa Banach
 3. Walenty Buzor
 4. Danuta Boniecka
 5. Hanna Cencelewicz
 6. Krzysztof Golec
 7. Wisław Dróżdż
 8. Marcin Mąkosa
 9. Teresa Michalska
 10. Cezary Pietruszewski
 11. Józef Tomalski

Skład Komisji rewizyjnej

 1. Feliks Warchoł – Przewodniczący Komisji
 2. Teodozja Borowska
 3. Walenty Buzor
 4. Marek Nosal
 5. Marcin Pasek

Skład Komisji skarg, wniosków i petycji

 1. Teodozja Borowska – Przewodnicząca Komisji
 2. Ewa Banach
 3. Danuta Boniecka
 4. Krzysztof Golec
 5. Robert Wojdat
 6. Feliks Warchoł

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010